Monumenten

Monumenten

Minardschouwburg

In 1847 bouwde architect Louis Minard als reactie tegen de Franstalige schouwburg en opera op eigen kosten een toneelzaal waarin Nederlandstalige stukken zouden worden opgevoerd. De recent gerestaureerde voorgevel is een mooi voorbeeld van laat-classicistische architectuur. De bepleisterde en beschilderde gevel wordt ter hoogte van de bel-etage geaccentueerd door hoge rondboogvensters met decoratief uitgewerkte boogvelden.

Walpoortstraat 15 - 9000 Gent
Pand

De naam 'Het Pand' verwijst naar het volledig gerestaureerde klooster van de dominicanen. In de 13de eeuw kreeg de dominicanenorde door toedoen van de graven van Vlaanderen het inmiddels te klein geworden Utenhove-hospitaal naast de Sint-Michielskerk toegewezen. Hierop volgde een ware bouwwoede. Met de bouw van de kerk werd in 1240 gestart. In de eerste helft van de 14de eeuw lieten de paters de Leievleugel optrekken.

Onderbergen 5 - 9000 Gent
Postgebouw korenmarkt

Het voormalige Postgebouw, naar het ontwerp van Louis Cloquet, werd tussen 1898 en 1909 gebouwd op de plaats van een aantal fraaie oude huizen. Het is opgetrokken in eclectische stijl met overwegend neogotische en neorenaissance-invloeden.
De gevel is overvloedig versierd met beelden en wapenschilden. Naast beelden die België, Vlaanderen, Wallonië en de 9 provincies voorstellen, zijn de beeltenissen van 23 toenmalige Europese staatshoofden in de gevel verwerkt. Boven de hoofdingang aan de Korenlei zijn de Belgische vorsten voorgesteld.

Korenmarkt - 9000 Gent
Sint-Annakerk

In 1837 gaf de aanleg van de eerste spoorlijn Gent-Mechelen het startsein voor de ontwikkeling van de Zuidwijk. Het gevolg was een spectaculaire bevolkingsaangroei.
De parochie telde al snel 18.000 zielen voor wie een nieuwe kerk, ter vervanging van de Sint-Annakapel, moest worden voorzien. De kerk zou ten zuiden van het recent aangelegde Sint-Annaplein in de as van de Keizer Karelstraat ingeplant worden.

Sint-Annaplein 1 - 9000 Gent
Sint-Pietersabdij

Evenals de Sint-Baafsabdij werd de Sint-Pietersabdij gesticht in de 7de eeuw door de Aquitaniër Amandus of een van zijn volgelingen. De twee abdijen werden op korte tijd bijzonder machtig en verwierven ook buiten Gent grote bezittingen

Sint-Pietersplein - 9000 Gent
Vooruit

Het Feestpaleis van de socialistische arbeidersbeweging werd tussen 1911 en 1914 opgetrokken naar de plannen van architect Ferdinand Dierkens.
Hij maakte van het niveauverschil van twaalf meter naar de Schelde gebruik om het gebouw in twee afzonderlijke constructies op te delen en de theaterzaal en de cinemazaal boven elkaar te bouwen.
Naast het overvloedig gebruik van nieuwe materialen en technieken zoals beton, metaal, glas maar ook kunststeen is het gebouw ook een merkwaardige getuige van het eclectisme. Tussen de twee wereldoorlogen in kende het Feestpaleis zijn hoogtepunt.
Het vormde het toneel van politieke meetings, bijeenkomsten van socialistische verenigingen en artistieke activiteiten.

Sint-Pietersnieuwstraat 23 - 9000 Gent
Stadhuis

Sinds 1301 was de Gentse magistraat samengesteld uit enerzijds 13 schepenen van de Keure die belast waren met het effectieve bestuur van de stad en anderzijds 13 schepenen van Gedele die zich bezighielden met erfenis- en voogdijkwesties. Kort daarop besliste het stadsbestuur drie panden langs de Hoogpoort aan te kopen; het begin van wat zou uitgroeien tot het huidig stadhuiscomplex.

Botermarkt 1 - 9000 Gent
Gent Sint-Pieters station

In 1837 werd ten zuiden van Gent een eerste spoorwegstation opgericht. Daarna werden nog diverse kleinere stations gebouwd onder meer voor goederenvervoer van en naar de haven. Veel van die stations waren als kop- of eindstations aangelegd. Maar de toename van het treinverkeer, de uitbreiding van het spoorwegennet en de onderlinge verbinding van de lijnen maakten dat dit type station al vlug voorbijgestreefd was.

Maria Hendrikaplein - 9000 Gent
Sint-Michielskerk

In de 12de eeuw stond in het gebied Overleie een kapel gewijd aan de heilige Michaël. Dit bedehuis werd in de 13de eeuw tweemaal door brand verwoest en weer heropgebouwd. In het begin van de 15de eeuw was de kerk bouwvallig en te klein geworden. In 1440 startten de werken aan de nieuwe gotische kerk. Schip en transept waren in het begin van de 16de eeuw voltooid. Tijdens de godsdiensttwisten van de late 16de eeuw vielen de bouwwerken stil.

Sint-Michielsplein - 9000 Gent
Sint-Jacobskerk

De stichting van een kerk in de Gentse waterwijk dateert van 1093. Waarschijnlijk ging het om een houten kapel, die in de 12de eeuw door een monumentaal stenen gebouw zou worden vervangen. De huidige driebeukige kerk onderging in de loop van de eeuwen diverse verbouwingen en uitbreidingen.

Bij Sint-Jacobs

Pagina's